گامی به سوی آینده | واقعیت افزوده | واقیعت مجازی

واقعیت افزوده در پزشکی بخش اول

واقعیت افزوده در پزشکی ،مقاله مورد بحث امروز ما بوده ولی قبل از آن به کلیت واقعیت افزوده نگاهی داریم:  واقعیت افزوده (Augmented Reality) دید شبیه‌سازی شده محیط اطراف با دنیای واقعی است. اجزای واقعیت افزوده، حسگرهای واقعی مانند: صدا، ویدئو،…